OCHRONA MAZOWIECKIEJ PRZYRODY

mrot-mazowsze-dolina-bugu-fot-pixabayNaukowe rozważania dotyczyły ochrony szaty roślinnej województwa mazowieckiego i zróżnicowania starorzecza Bugu. Mówiono również o potrzebie zachowania ginących gatunków roślin w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym. To kwesti niezmiernie istotne również z punktu widzenia rozwoju turystyki i konieczności zachowania dziedzictwa przyrodniczego Mazowsza dla kolejnych pokoleń.


O zagrożonych gatunkach

Konferencję pt. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych – część I” zorganizował Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych i Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Naukowcy podkreślili, że sposobem na uzupełnienie ochrony obszarowej w parkach krajobrazowych i narodowych są banki genów.

Niestety, wraz z rozwojem cywilizacji postępuje degradacja środowiska. Dlatego tak ważne jest właściwe gospodarowanie zasobami przyrody. Rezerwaty, wchodzące w skład mazowieckich parków krajobrazowych świadczą o wielkiej różnorodności siedlisk oraz bogactwie świata flory i fauny naszego regionu. Ochrona środowiska jest bardzo ważna i cieszę się, że dziś rozmawiamy o konkretnych działaniach mających chronić gatunki, które są zagrożone wyginięciem. Wierzę, że nie zabraknie Państwu sił i ochoty do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska na Mazowszu – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Konkretne działania

Goście konferencji zapoznali się z projektem realizowanym przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych (jego wartość to ponad 3 mln zł i jest realizowany w ramach RPO WM na lata 2014–2020). Z przedsięwzięcia już korzystają pracownicy siedleckiej uczelni podczas badania środowiska. Konkretnie z zakupionego sprzętu laboratoryjnego: binokular z kamerą, filotron (służący do hodowli roślin), regały filotronowe, aparat fotograficzny, zamrażarka i suszarka. Projekt składa się z czterech zadań realizowanych na terenie trzech mazowieckich parków krajobrazowych: Kozienickiego PK, Mazowieckiego PK i Nadbużańskiego PK. Są to:
- Czynna ochrona raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: różanki i strzebli błotnej.
- Czynna ochrona rzadkich, chronionych gatunków flory w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.
- Czynna ochrona wilgotnych siedlisk na obszarze Natura 2000 Bagno Całowanie.
- Wykonanie remontu ścieżki przyrodniczej "13 błota stóp" na Bagnie Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.


fb-mrot-mazowsze-dolina-bugu-fot-pixabay
Zdjęcie: Pixabay
Źróło: Maozovia.pl