ROZWÓJ, KOMERCJALIZACJA I PROMOCJA SIECIOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

W ramach projektu „Rozwój, komercjalizacja i promocja sieciowych produktów turystycznych województwa mazowieckiego” MROT koncentruje działania na produktach najbardziej zaawansowanych w komercjalizacji i tych, dla których rozwoju organizacja przygotowała infrastrukturę w postaci tablic informacyjnych i znaków kierunkowych w ramach RPO WM. Jest to 8 sieciowych produktów turystycznych, do których należą:

 1. Weekend z Termami Mszczonów
 2. Industrialne Mazowsze
 3. Legendy i Baśnie Mazowsza
 4. Wielki Gościniec Litewski
 5. Szlak Folkloru i Smaków Mazowsza
 6. Szlak Chopinowski
 7. Szlak Bitwy Warszawskiej 1920
 8. Szlak Książąt Mazowieckich

 

Jest to kolejny etap wdrożenia wybranych sieciowych produktów turystycznych w województwie mazowieckim poprzez umocnienie ich pozycji na rynku i przygotowanie do rozszerzenia sieci każdego z produktów oraz promocję komercyjnych ofert produktowych wśród turystów. Do osiągnięcia celu zadania projekt zakłada wykorzystanie różnych narzędzi w poszczególnych etapach, na które projekt został podzielony. Jest to kontynuacja zadania zrealizowanego w 2011, 2012, 2013 oraz 2014 i 2015 r. w ramach projektów pt.: „Podnoszenie konkurencyjności turystycznej Mazowsza poprzez wdrażanie sieciowych produktów turystycznych", „Rozwój sieciowych produktów turystycznych w województwie mazowieckim”, „Promocja skomercjalizowanych pakietów turystycznych w ramach rozwoju sieciowych produktów turystycznych Mazowsza”

 

Działania projektowe w bieżącym roku zostały podzielone na trzy etapy, zaś te na konkretne zadania, wg poniższej informacji:

1.       przygotowanie merytoryczne:

a.          konferencja

b.          warsztaty

2.       produkcja materiałów

a.          merytoryczne przygotowanie ofert

b.          opracowanie graficzne

c.           druk

d.          produkcja ekspozytorów (projekty, wykonanie)

3.       promocja

a.          dystrybucja ofert do punktów węzłowych

- centra i punkty it – oferty wszystkich produktów

- partnerzy/ współtwórcy sieciowych produktów – promocja krzyżowa ofert w ramach danego sieciowego produktu turystycznego

b.         promocja imprezy w mediach społecznościowych, na portalach internetowych: www.mrot.pl, www.dziedzictwomazowsza.pl, www.mazowsze.travel, www.modanamazowsze.pl,

c.          promocja w wydawnictwie MROT „Moda na Mazowsze” cykl audycji radiowych w Radio dla Ciebie

 

 

Główne działania w zakresie realizacji zadania publicznego obejmują trzy etapy: przygotowanie merytoryczne (1), produkcję materiałów (wdrożenie informacyjno-promocyjne) (2) i promocję ofert produktowych (3).

 

Działania w ramach pierwszego etapu projektu (1) koncentrowały się na organizacji konferencji (17.02.2016 r.) mającej na celu przekazanie praktycznej wiedzy. Podczas konferencji zostały zaprezentowane praktyki komercjalizacji produktów turystycznych w innych regionach Polski i świata, jak również działania na rzecz rozwoju sieciowych produktów turystycznych i możliwości komercjalizacji produktów na Mazowszu.

Podczas warsztatów dla grup produktowych i ich liderów oraz potencjalnych nowych partnerów-usługodawców uczestnicy w praktyczny sposób uczą się przygotowania komercyjnej oferty turystycznej z uwzględnieniem potencjału oraz trendów nie tylko turystycznych, ale również społecznych. Warsztaty organizowane są dla każdej grupy produktowej (ogólnie 8 spotkań), moderowane przez jednego lub dwóch (w zależności od liczebności grupy) moderatorów – osób, posiadających praktyczną wiedzę i doświadczenie w podobnego rodzaju przedsięwzięciach.

Punktem wyjścia do dalszych prac są efekty warsztatów z komercjalizacji produktów organizowanych przez MROT, w których uczestniczyli partnerzy zainteresowani wspólną komercjalizacją produktu sieciowego. Na podstawie tych warsztatów określono ilość partnerów zdolnych do przedstawienia własnej oferty produktowej oraz współtworzenia wspólnych pakietów turystycznych. Ilość ta stanowiła bazę do określenia dalszych nakładów takich, jak liczba projektów kart produktowych.

 

Projekt w drugim etapie wdrożeniowym (2) zakłada przygotowanie  i  produkcję kart produktowych oraz dedykowanych stojaków promocyjnych dla ośmiu produktów sieciowych województwa mazowieckiego. Planowany przebieg prac polegał będzie na przygotowaniu merytorycznym uczestników projektu poprzez konferencję i warsztaty, opracowaniu tekstów ofert i ich akceptacji u partnerów produktów sieciowych, przygotowaniu projektów do druku i ich akceptacji oraz wydruku kart i produkcji nośników promocyjnych.

Produkty sieciowe przewidziane do objęcia projektem to:

 • Weekend z Termami Mszczonów
 • Industrialne Mazowsze
 • Legendy i Baśnie Mazowsza
 • Wielki Gościniec Litewski
 • Szlak Folkloru i Smaków Mazowsza
 • Szlak Chopinowski
 • Szlak Bitwy Warszawskiej 1920
 • Szlak Książąt Mazowieckich

 

W ramach realizacji projektu zakłada się opracowanie standardowego układu i wielkości karty produktowej oraz tablicy promocyjnej. Istotnym elementem projektu jest jednak zróżnicowanie projektu nośnika dla każdego produktu sieciowego tak, aby był zarówno atrakcyjny, jak również w jak największym stopniu oddawał jego cechy szczególne.

 

Dla każdego z produktów przewiduje się opracowanie dwóch typów stojaków. Jednego o wymiarach umożliwiających samodzielną ekspozycję np. w punktach informacji turystycznej oraz węzłowych punktach szlaku. Drugiego, mniejszego o wielkości  pozwalającej na umieszczenie stojaka na ladach recepcyjnych np. w hotelach, muzeach i u pozostałych partnerów projektu. Założeniem jest to, aby każdy partner promował krzyżowo pozostałych partnerów produktu sieciowego. Dzięki temu turysta docierający do jednego z partnerów czy do punktu informacji turystycznej będzie miał szansę dowiedzenia się o ofercie innych partnerów.

 

Zakłada się zaprojektowanie dla każdego z produktów sieciowych takiej liczby kart produktowych, która odpowiada ilości partnerów deklarujących udział w projekcie.

 

Każda z kart ofert indywidualnych partnerów będzie zawierała:

 • Nazwę oferty
 • Zdjęcie – przekazane przez partnera
 • Opis oferty – prosty i profesjonalnie zredagowany
 • Podaną cenę lub przedział cenowy
 • Wskazanie kontaktu pozwalającego na złożenie rezerwacji

 

Ostatnim elementem działań w zakresie wdrażania systemu stojaków, będzie ich dystrybucja do punktów informacji turystycznej oraz innych węzłów turystycznych oraz do partnerów projektu.

 

Po zakończeniu etapu wdrożeniowego, działania skupione zostaną na promocji ofert produktowych (3) w ramach produktów sieciowych oraz na zwiększeniu dostępności ofert dla turystów indywidualnych poprzez komunikację w sieci Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej oraz ważniejszych instytucjach kultury na Mazowszu. Ważnym narzędziem promocji krzyżowej poszczególnych ofert będzie umieszczenie oznakowanych stojaków promocyjnych u partnerów projektu z ofertami promującymi pozostałych partnerów w ramach poszczególnych produktów sieciowych.  Elementem promocji będą również działania prowadzone w mediach społecznościowych i turystycznych serwisach internetowych poprzez opracowanie zapisów cyfrowych ofert produktowych oraz zamieszczenie ich na stronach internetowych m.in.: www.mazowsze.travel, www.dziedzictwomazowsza.pl, www.modanamazowsze.pl oraz www.mrot.pl. Opracowany zostanie plan komunikacji w social mediach zakładający cykliczne publikowanie ofert produktowych i informowanie o aktualnych wydarzeniach organizowanych w ramach wybranych produktów sieciowych. Nawiązana zostanie również współpraca z blogerami propagującymi walory turystyczne Polski i Mazowsza. Blogerzy zaproszeni zostaną do odwiedzenia wybranych parterów projektu i opisaniu ich oferty na swoich blogach.

W ramach promocji skomercjalizowanych ofert w magazynie Moda na Mazowsze – ukazującym się cyklicznie piśmie turystycznym wydawanym przez MROT – zaprezentowany zostanie cykl artykułów poświęconych ofercie turystycznej oraz wydarzeniom organizowanym przez partnerów. Magazyn dystrybuowany jest poprzez Mazowiecki System Informacji Turystycznej oraz podczas wydarzeń kulturalnych i imprez plenerowych organizowanych w województwie mazowieckim.

 

Partnerem promocyjnym przedsięwzięcia będzie Radio Dla Ciebie, regionalna rozgłośnia radiowa propagująca ofertę turystyczną regionu wśród mieszkańców Mazowsza. Cykl audycji radiowych wyemitowany w czerwcu i lipcu, obejmował będzie m.in. osiem programów poświęconych wszystkim produktom sieciowym:

 • Weekend z Termami Mszczonów
 • Industrialne Mazowsze
 • Legendy i Baśnie Mazowsza
 • Wielki Gościniec Litewski
 • Szlak Folkloru i Smaków Mazowsza
 • Szlak Chopinowski
 • Szlak Bitwy Warszawskiej 1920
 • Szlak Książąt Mazowieckich

 

Scenariusz audycji opracowany będzie przez redaktora prowadzącego audycję, przedstawiciela MROT oraz zaproszonych do współpracy partnerów realizujących działania w ramach wybranego produktu sieciowego. Tematyka audycji będzie skupiała się na promocji skomercjalizowanych ofert oraz atrakcjach turystycznych województwa mazowieckiego i ważniejszych wydarzeniach kulturalnych.